Tarihçe

Endüstriyel Tasarım Bölümü, 1992’den beri, yüksek teknoloji odaklı endüstri ürünleri tasarımı eğitimini ve buna bağlı araştırma ve geliştirme yöntemlerini izlemektedir. Bölüm mezunlarına, Endüstriyel Tasarım Lisans derecesini sunmaktadır. 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Endüstriyel Tasarım Bölümü mimarlık fakültesi içinde 1994 yılında yüksek lisans programı ile lisansüstü eğitime, 2019 yılında da lisans eğitimine başlamıştır. Ege Bölgesinde Endüstriyel Tasarım eğitimi veren tek devlet okulu niteliğindedir.

Endüstriyel Tasarım eğitimi hem çağın ve disiplinin gerektirdiği disiplinler arası niteliği vurgulamaya, hem de İYTE’nin içinde bir değer olarak teknolojik ilerlemeler doğrultusunda yenilenmeyi ve gelişmeyi amaçlayan bir yapı içinde sürdürülmeye çalışılmaktadır.

Dünyadaki başlıca örneklerine benzer olarak, eğitim programı Endüstriyel tasarımın kültürel, sosyolojik, ekonomik ve teknolojik boyutlarını ortaya koyacak şekilde yapılandırılmıştır. Eğitim programında kuramsal ve pratiğe yönelik dersler arasında kurulmaya çalışılan köprü, ortaklaşma, bütünleşme ve işbirliği gibi günümüzün önemli yaklaşımları ile gündelik yaşam üzerinden inşa edilmeye çalışılmaktadır. Endüstriyel Tasarımın sürdürülebilirlik, kapsayıcı tasarım, duygusal tasarım, ve tasarımda etik gibi çağdaş konuları, lisans ve yüksek lisans tüm eğitim süreçlerinde kuramsal ve pratik derslerde önemle ele alınan, üzerinden nesnel ya da metinsel üretimler yapılan başlıca bağlamlardır. Eğitim ve araştırma etkinliklerinde bu bağlamlar üzerinden tasarım kültürüne katkı koyulmaya, tasarımın toplumu ve kültürü iyileştirici rolü irdelenmeye çalışılmaktadır.

Endüstriyel Tasarım eğitimi yaparak öğrenme, inşa ederek öğrenme gibi yöntemler, üniversite-sanayi işbirlikleri, eğitimde şeffaflık ilkesi eşliğinde dışa dönük bir zeminde sürdürülmeye çalışılmaktadır. Eğitim süreçleri ve özellikle tasarım stüdyoları yaratıcı problem çözme süreçlerine döndürülmeye çalışılmakta, bu süreçler ile bilgi ya da kavram öğrenciye dışarıdan iletilen bir şey olmaktan ziyade, öğrencinin kendi inşa edeceği bir olgu ve değere dönüşmektedir. Temelde bire bir hoca-öğrenci kritikleri eşliğinde sürdürülen tasarım stüdyoları, sanayiyi temsil eden yetkin kişilerin de bu süreçlere dahil edilmesi ile daha zengin ve dışa dönük bir yapıya dönüştürülmektedir. Üniversite-sanayi işbirliği eğitimi ve araştırmaları destekleyici olarak görülmekte, protokol sözleşmeleri teşvik edilmekte, bu bağlamda bir kurum kültürü oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böyle bir anlayışı eşliğinde ortaya çıkan araştırma, ve eğitim çıktıları, ister tasarım stüdyosu ister bir kuramsal ders olsun, her dönem hem destek veren işbirlikçiler, hem de olası diğer paydaşlar ile seminerler, jüriler ve sergiler olarak paylaşılıp, görünür hale getirilmektedir. Dönem çıktılarının etkileşimi arttırmak, öğrenme süreçlerini çeşitlendirmek üzere paylaşılması mimarlık fakültesi içinde önemli bir gelenek haline gelmiştir. Böylece bu alanda yürütülen eğitim ve araştırma çalışmaları ile bir yandan nitelikli akademisyenler, tasarımcılar yetiştirilmeye çalışılmakta, bir yandan da bu süreçler üzerinden beslenen bir kültür hedeflenmektedir.

İYTE Endüstriyel Tasarım Bölümünün en büyük vizyonu nitelikli tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmektir. En büyük misyonu ise tasarımın toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknolojik boyutları üzerinden, ve tasarım aracılığı ile insanın gündelik yaşamına değer katmak ya da böyle bir kültüre ortak olmaktır. Bu vizyon ve misyon doğrultusunda, tüm eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmekte, kendini yenilemekte, geliştirmekte ve değiştirmektedir.